574-650-202 biuro@ad-fenix.pl

Regulamin Serwisu

REGULAMIN ADFENIX LEAD GENERATION

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć AdFenix Lead Generation Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie pod adresem: Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa posiadający NIP: 5252740851, REGON: 369547907, KRS: 0000719885,
Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy działający pod adresem          www.ad-fenix.pl wraz z podstronami,
Koncie – należy przez to rozumieć konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie, pozwalające na korzystanie z usług oferowanych w Serwisie,
Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807),
Użytkowniku – należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który założył Konto w Serwisie,
Podmiocie – należy rozumieć podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wspólnika Osoby Prawnej oraz członka organów lub prokurenta Osoby Prawnej,
Osobie Prawnej – należy przez to rozumieć również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
Danych – należy rozumieć przez to wszelkie informacje na temat Podmiotów, znajdujące się w Serwisie, dostępne dla Użytkowników,
Rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE,
Administratorze Danych osobowych – należy przez to rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO,
Produkcie – należy przez to rozumieć Zestawienia Firm, Analizy Rynku, Raporty Handlowe, Monitoring, Wyszukiwarkę Połączeń, API,
Raporcie Handlowym – należy przez to rozumieć usługę, polegającą na udostępnieniu za pomocą Serwisu, danych o Podmiocie oraz możliwości wygenerowania i pobrania raportu o danym Podmiocie w formacie HTML i PDF oraz pobrania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Monitora Sądowego i Gospodarczego dotyczących tego Podmiotu w formacie PDF,
Monitoring – należy przez to rozumieć usługę polegającą na przesłaniu przez Usługodawcę określonych przez Użytkownika informacji o Podmiotach spełniających zdefiniowane przez Użytkownika kryteria,
Wyszukiwarce Połączeń – należy przez to rozumieć usługę polegającą na możliwości wyszukania połączeń kapitałowych lub osobowych pomiędzy dwoma Podmiotami,
API – należy przez to rozumieć usługę polegającą na umożliwieniu przez Usługodawcę dostępu do Danych za pośrednictwem oprogramowania Użytkownika,
Okresie Ważności – należy przez to rozumieć okres wskazany przy wyborze danego Produktu uzgodniony odrębnie z Użytkownikiem w Formularzu Zamówieniu, który rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności za dany Produkt na rachunku bankowym Usługodawcy,
Limicie – należy przez to rozumieć wskazane przy wyborze określonego Produktu lub odrębnie ustalone z Użytkownikiem ograniczenie z korzystania z Produktu,
Formularz Zamówienia – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zakup danego Produktu.

2. Zakres usług

Zakres świadczeń Usługodawcy wykonywany za pośrednictwem Serwisu i polegający na dostarczaniu Użytkownikom Produktów, będących treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta. Produkty dostępne są jedynie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami i ich dostarczenie możliwe jest dopiero po podpisaniu Formularza  zamówienia i opłaceniu faktury proforma. Limit wskazany przy wyborze Produktu
może być wykorzystany jedynie w Okresie Ważności. Niewykorzystany, w danym Okresie Ważności, Limit Produktu nie przechodzi na następny Okres Ważności. Użytkownik może wskazać Podmiot, w którym jest zatrudniony lub którego jest właścicielem. Usługodawca przyzna takiemu Użytkownikowi dostęp do Danych. Dostęp przypisany jest do konkretnego Konta.

3. Wymagania techniczne i pliki cookies

Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkowników, Osoby Przeglądające, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
– połączenie z siecią Internet,
– przeglądarka internetowa w wersji Firefox 4, Internet Explorer 8, Chrome 8, Safari 5.1, Opera 11 lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersji 534.10 lub wyższej, silnik Gecko w wersji 2.0 lub wyżej lub silnik Trident w wersji 4.0, lub wyższej,
– aby przeglądarka, z której korzysta Użytkownik miała włączoną obsługę Java Script
– aby urządzenie końcowe przy pomocy, którego Użytkownik korzysta z serwisu posiadało dowolne oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie plików PDF (np. Acrobat Reader),
– posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Usługodawca ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów. W funkcjonowaniu Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, czyli dane informatyczne (pliki tekstowe) przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies: sesyjne – służą do podtrzymania sesji Użytkownika i są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po wylogowaniu z Serwisu, stałe – służą do zbierania danych statystycznych i nie są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po wylogowaniu z Serwisu. Pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. Pliki cookies są również wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki zmienić zakres dopuszczalnego wykorzystania plików cookies. Brak zmiany tych ustawień stanowi wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies w Serwisie.

4. Płatność

Produkty są płatne i dostępne jedynie dla Przedsiębiorców. Ceny Produktów są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek od towarów i usług w należnej stawce. Rodzaje dostępnych sposobów płatności widoczne są w Serwisie po wyborze Produktu. Za zakup Produktu Usługodawca wystawi fakturę VAT na dane wskazane przez Użytkownika. Użytkownik będący Przedsiębiorcą niniejszym akceptuje otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Operatorem transakcji płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

5. Treści o charakterze bezprawnym

Zabrania się wykorzystywania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem i zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści bezprawnych. Wszelkie zauważone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu treści, powodujące naruszenie powszechnie obowiązującego prawa, należy niezwłocznie zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”. Usługodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia podejmie kroki w celu przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

6. Utworzenie Konta (Powierzenie danych użytkowników)

Utworzenie konta jest równoznaczne z powierzeniem danych osobowych przypisanych do kont użytkowników i nastąpi po opłaceniu faktury proforma. Informacja o dostępie do Serwisu zostanie wysłana na wskazany adres e-mail. Administratorem Danych Użytkowników jest AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa, posiadający NIP: 5252740851, REGON: 369547907, KRS: 0000719885. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawieranej pomiędzy AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. a Użytkownikiem, której przedmiotem jest określenie zasad korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO i będą przechowywane do 7 dni od wygaśnięcia umowy. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie imienia, nazwiska oraz adresu-email jest niezbędne do skorzystania z Serwisu.

7. Modyfikacja danych Użytkownika

Modyfikacja danych Użytkownika możliwa jest w każdym czasie, poprzez zmianę danych zawartych w Koncie Użytkownika w zakładce „Moje Konto”.

8. Usunięcie Konta

Usunięcie Konta nastąpi po okresie ważności Produktu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu oraz wykrycia, że jest ono wykorzystywane do działalności niezgodnej z prawem lub naruszającej interesy Usługodawcy. Jeżeli nic innego nie wynika bezpośrednio z niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca wraz z usunięciem Konta zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika i usunie je z serwera Usługodawcy.

9. Zawarcie i rozwiązanie umowy

Z chwilą zarejestrowania Konta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest dostęp do Serwisu. Umowy zawierane są na czas określony a ich rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika Serwisu. W przypadku zaprzestania oferowania przez Usługodawcę określonych Produktów w czasie obowiązywania umowy na dany Produkt, umowa ta wygasa z chwilą upływu Okresu Ważności danego Produktu.

10. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych zawartych w Serwisie jest AdFenix Lead Generation Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie pod adresem: Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa, posiadający NIP: 5252740851, REGON: 369547907, KRS: 0000719885. Dane są zbierane w prawnie usprawiedliwionym celu (t.j. zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego), w celu realizacji zadań publicznych oraz w celach statystycznych. Przestrzeganie zasad ochrony danych w AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie maila na adres: iod@ad-fenix.pl . Dane osobowe znajdujące się w Serwisie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO. Dane osobowe znajdujące się w Serwisie udostępniane są przez AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. odbiorcom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO – Użytkownikom. Użytkownik staje się odrębnym administratorem danych, pobieranych z Serwisu. Zakres danych przetwarzanych w ramach Serwisu i udostępniany Użytkownikowi obejmuje następujące informacje o osobie fizycznej: imię, nazwisko, NIP, telefon, adres e-mail, dane przedsiębiorcy pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Każda osoba fizyczna, której dane znajdują się w Serwisie ma prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO). Dane osobowe podlegają profilowaniu, lecz nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności

11. Dane Podmiotów zawarte w serwisie

Dane osobowe Podmiotu będącego osobą fizyczną przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit e) i f) Rozporządzenia RODO, w związku z powyższym Usługodawca nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych Podmiotów będących osobami fizycznymi. Dane osobowe Podmiotów będących osobami fizycznymi znajdujące się w Serwisie obejmują imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz dane dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej i zawodowej, pochodzą z jawnych publicznych źródeł, o których mowa w p. 12 Regulaminu i zbierane są w celu komercyjnego wspierania jawności i pewności obrotu gospodarczego, a ich przetwarzanie ma miejsce w systemie teleinformatycznym. Odbiorcami danych są Użytkownicy. Podmiot będący osobą fizyczną ma prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO).

12. Odpowiedzialność usługodawcy

Informacje zawarte w Serwisie pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń Podmiotów, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Usługodawca dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność. Usługodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Informacje o charakterze analitycznym np. powiązania pomiędzy Podmiotami, opracowywane są na podstawie informacji, o których mowa w p. 11 powyżej. Mają one charakter poglądowy i Usługodawca nie odpowiada za ich prawdziwość, kompletność i aktualność. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich jak w szczególności brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wirusy, konie trojańskie etc.) i udostępnienie swojego hasła do Konta lub ustawienie hasła, którego treść łatwo zgadnąć. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczy sytuacji, w której utrata hasła nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

13. Zmiany w umowie, kwestie sporne i reklamacje

Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Serwisu. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienie niniejsze nie stosuje się do Użytkowników będących Konsumentami. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z: a) mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, b) sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, c) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2018

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości - nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.